ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Βιομηχανία
Στρωτήρων και
Στρωτήρων Αλλαγών
από Προεντεταμένο
Σκυρόδεμα

ENGLISH


Production of
Prestressed
Concrete Sleepers
and
Turnout Sleepers